بیمـارى ناشـناخته اى درتاریـخ 29 بهمـن 1398 ،به دنبـال فوت 2 بیمار بـا عـوارض تنفسـى در بیمارسـتان کامکار قـم به مردم عرفى شـد.
ایـن روزهـا شـاهد آمـار بـالاى مبتلایـان و فـوت شـدگان ناشـى از ایـن بیمـارى در جهـان هسـتیم.
علائـم کرونـا ویـروس جدیـد کـه منجربـه بیمـارى کووید-19 مى شـود،ً چنـد روز پـس از آلـوده شـدن فرد بـه ویروس شـروع مى شـود. اما معمـولا دربعضـى افـراد ممکـن اسـت علائـم کمـى دیرتر ظاهر شـوند.
آمارهـا و تحقیقـات انجام شـده علائم را شـامل: (تـب در43/8 درصد افراد هنـگام پذیـرش و 88/7 درصـد افـراد هنـگام سـترى)، سـرفه خشـک (در 67/8 درصد موارد،( اختلال تنفسـى، احسـاس خسـتگى و درد عضلانى( در11 تـا 14 ٪مـوارد و) اسـهال (در 3/8درصـد مـوارد) نشـان مى دهد.
در مراحـل مطالعـه روى جزییـات ایـن بیمـارى و رونـد تولیـد واکسـن متخصصـان پوسـت ناگهـان بـا عکس هاى بسـیار از انگشـتان پـاى بیماران روبـه رو شـدند. انواع گوناگون دانه هاى پوسـتى یک علامت شـایع در بسـیار از بیمارى هـاى ویروسـى هسـتند، ولـى یک علامت پوسـتى در میانه شـیوع ویـروس کرونـا عامـل بیمـارى کوویـد- 19 جلب توجـه کرده که« انگشـت
کوویـد» نام گرفته اسـت.
تـورم انگشـتان پـا که بـا قرمزى، دردناکـى و گاهى خارش پوسـت همراه اسـت، شـبیه به سـرمازدگى پوسـت افرادى است که دسـت ها و پاهاى آنها مـدت طولانـى در هواى سـرد در بیرون از منـزل بوده اند.
عکس هـاى انگشـتان قرمـز پا و انـواع دانه هاى پوسـتى از اشـخاص مبتلا بـه کوویـد- 19 در رسـانه هاى اجتماعـى در حال گردش اسـت.
این ضایعات پوسـتى شـبیه سـرمازدگى در واقع واکنشـى التهابى هستند.
ولـى ایـن کـه چرا ایـن ضایعات پوسـتى در بیمـاران مبتلا به ویـروس کرونا بـه وجـود مى آیـد، هنـوز روشـن نیسـت. ایـن علایـم پوسـتى بـراى برخى از بیمـاران نخسـتین یـا حتـى تنهـا علامتـى هسـتند کـه از بیمـارى بـروز درگیــرى پـاى کــویـدى در بیمـارى کــرونا
1399 تـیـــر l207 شمــاره 12 مى کنـد. در برخـى بیمـاران عـوارض پوسـتى روى انگشـتان پـا امـکان دارد هـم زمـان یـا حتـى چنـد هفتـه بعـد از دچـار شـدن بـه علایـم شـایع تر و وخیم تـر کوویـد- 19 رخ دهـد. ایـن علایـم پوسـتى در کـودکان هـم بـروز مى کنـد و متخصصـان کـودکان نیـز یـک پرونـده اى بـراى گـردآورى تصاویر انگشـتان پـاى کـودکان مبتلا بـه کرونا ایجـاد کرده انـد امـا در مجمـوع هنـوز دقیقا مشـخص نیسـت که این ضایعات پوسـتى صرفا نتیجه واکنـش التهابى اند
یـا ویـروس با تکثیر در پوشـش درونى عروق پوسـت آن هـا را ایجاد مى کند یـا لخته هـاى خونـى میکروسـکوپى عامـل ایجـاد آن هـا هسـتند.
ایـن وضعیـت که با عنوان «انگشـتان پاى کوویدى» شـناخته مى شـود و یک نشـانه جدى بـراى انجام آزمایش کرونا اسـت.
عامل ایجاد انگشت پاى کوویدى چیست؟
بـه تعبیـر پزشـکان علت تشـکیل این زخم ها، التهـاب کلى ناشـى از ورود ویـروس به بدن اسـت،
براسـاس یـک نظریه دیگـر، ویروس کرونـا موجب التهاب دیـواره رگ هاى خونـى شـده و در نتیجـه انگشـت پـاى کوویـدى ایجاد مى شـود. شـایداین التهاب هـا ناشـى از تشـکیل لخته هـاى خـون درون رگ هاى پوسـت باشـد.
البتـه برخـى از متخصصـان معتقدند معمولا دو یـا چند مـورد از این عوامل بـه صـورت هم زمان یا در کنار سـایر عوامل ناشـناخته، موجب بـروز التهاب در انگشـتان مى شـود. امـا ماحصـل تمامـى تشـخیص ها ایـن اسـت کـه انگشـت پـاى کوویدى نشـانگر شـدت بـالاى آلودگى بـه این ویروس اسـت.
در جریـان مطالعـه بیمـارى تعـدادى هـم مبتلا به سـندرم رینـود (حالتى کـه رگ هـاى خونى انگشـتان دسـت ها و پاها، واکنش شـدیدى به سـرما یا اسـترس نشـان مى دهنـد) بودنـد. البتـه همین ذهنیـت و گمانه زنـى باعث شـد کـه تصور کنیـم در فصل گرما و تابسـتان شـیوع بیمـارى کرونا ضریب منفـى پیـدا مى کند.
سـرمازدگى، یـک بیمارى التهابى دردناك اسـت و در واقـع نقص گردش خـون بـه دلیـل سرماسـت. ممکن اسـت ابتدا پوسـت دچـار خارش شـود و سـپس با احسـاس سـوزش، قرمز، متورم و نازك و با تخریب پوسـت، عفونت ایجـاد شـود .سـرمازدگى بـه معناى رینود نیسـت. با این حـال، از آنجا که هر دو شـرایط مربـوط بـه گـردش خون اسـت، بسـیارى از افراد مبتلا بـه رینود دچار ـرمازدگى نیز مى شـوند.
“انگشـتان پـاى کوویـدى” بایـد بـه عنـوان یکـى از عـوارض جدیـد ویـروس کرونـا مـورد آزمایـش قـرار بگیـرد، البتـه بـا در خانه مانـدن این ضایعات انگشـت پـا از بیـن مى رود.به شـرطى که بیماران با مانـدن در خانه از افزایـش موارد ضایعـات دردناك در
انگشـتان پا، پاشـنه آشـیل و کف پاى خـود جلوگیـرى نمایند.
انگشـت پـاى کوویـدى بیشـتر درکـودکان، نوجوانـان و بزرگسـالان گـزارش شـده و بـه گفتـه برخـى از متخصصان ممکن اسـت ایـن اتفاق یک پاسـخ ایمنى سـالم نسـبت بـه ویروس بـوده و ضایعاتـى مانند انگشـت پاى کوویـدى بـه معناى بهبـودى روند بیمارى باشـد. «انگشـت پـاى کوویدى» اغلـب بـر روى انگشـتان یـک یا هـر دو پا ظاهر مى شـود. بیمارانـى که دچارایـن ضایعـات دردنـاك مى شـوند، اغلـب در ایـن ناحیه ها احسـاس سـوزش و خـارش مى کننـد. در ابتـدا، انگشـتان پـا متـورم و مایـل بـه رنـگ قرمـز
مى شـود، بعضى اوقات قسـمتى از انگشـتان پـا متورم مى شـود و ضایعات یا برآمدگى هایى در انگشـتان پا و دسـت دیده مى شـود، با گذشـت زمان، این ضایعـات بـه رنـگ بنفـش در مى آیند.
از دیـد متخصصـان انگشـت پـاى کوویـدى پدیـده غیرمعمولـى نیسـت،
ماننـد بیمـارى سـرخک و آبله مرغـان کـه ضایعات انگشـت پا در ایـن موارد هـم دیـده مى شـود. کهیـر هـم مى توانـد نشـانه ویـروس کرونـا باشـد، امـا انگشـت پـاى کوویـدى ممکـن است چشـم گیرترین علائم ظاهـرى ویروس کرونا باشـد.
در زمان بروز این بیمارى بهتر است:

  • بـا مانـدن در خانـه از تحریـک یـا فشـار روى انگشـتان ملتهـب پا، چه سـطحى و روى پوسـت و یـا بافـت زیرجلـدى جلوگیـرى نماییم.
    *بـا توجـه به تشـابه این عارضه با سـرمازدگى سـعى شـود پاهـا گرم نگه داشـته شود.
    *کفش هـا یـا روفرشـى هاى داخـل خانه کـه برخـى پاشـنه دار و یا پنجه باریـک هسـتند بـا فشـار روى انگشـتان این التهاب را بیشـتر کـرده و بهبود بیمـارى را طولانى تـر مـى نمایـد بنابراین از پوشـیدن آنهـا دورى کنیم .
    *شستشـو بـا آب ولـرم نیز پوسـت آسـیب دیـده را التیـام داده و به مرور
    زمـان نـازك شـدن آن را ترمیـم مى کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن
ورود
بستن
سبد خرید (0)

هیچ محصولی در سبد خرید نیست. هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

fa_IRPersian