از ســـال‌های 2020 و 2021 کـــه اکثریـــت کشـــورهای دنیـا، بـا محدودیت‌هـای حاصـل از پاندمیـک Covid-19 دسـت و پنجـه نـرم میکننـد، صنعـت جهانـی فشـن، بـا شـرایطی سـخت و چالش برانگیز روبـرو شـده اسـت. امـــا پـــس از دو ســـال اختـــلال در کارهـــا، ایـــن صنعـــت، درحــال یافتــن جایــگاه خــود اســت. بـا وجـود وزش بادهـای مخالـف، نشـانه‌هایی از بهتـر شـــدن شـــرایط در اواســـط ســـال 2021 دیـــده شـــدند؛ بـــه خصـــوص در بازارهایـــی کـــه نـــرخ اکسیناســـیون بالایـــی داشـــتند. در آمریـــکا، آزادتـــر شـــدن فضـــا باعـــث رشـــد چشـــمگیر “خریـــد انتقامجویانـــه” میـــان مصرف‌کننـــدگان شـــد کـــه پیشـــتر، در بازارهـــای چیـــن شـاهد آن بودیـم. اسـتایل‌های مناسـبتی و “بازگشـت بـــه کار” در صـــدر لیســـت‌های خریـــد مصرفکننـــدگان قـــرار گرفـــت.

امـا ایـن پاندمیـک، بیشـتر باعـث تشـدید نابرابری‌هـا در عملکـردی شـد کـه در سـال‌های اخیـر بـه رایج‌تریـن پدیـــده تبدیـــل گشـــت. گـــروه کوچکـــی از برندهـــای برتـــر، در حـــال همتـــراز کـــردن و یـــا در کمـــال تعجـــب، فراتـر رفتـن از عملکـرد دوران پیـش از پاندمیـک خـود هســـتند. حـــال، ایـــن موضـــوع نبایـــد بـــا بازگشـــت بـــه حالـت عـادی، در سـطح جهانـی، اشـتباه گرفتـه شـود.

همچنـان تعـداد زیـادی از کمپانی‌هـا در حـال دسـت و پنجــه نــرم کــردن بــا چالش‌هــای موجــود چــون ارزش آفرینـی، و در برخـی مـوارد، زنـده مانـدن هسـتند. ایـن موضـــوع در دورهای درجریـــان اســـت کـــه زخم‌هـــای حاصــل از ایــن بحــران، همچنــان بــاز هســتند.

معـدود برندهایـی کـه عملکردشـان بهتـر از قبـل بـود، یـا بـه خوبـی، نیازهـای آن دوره را درک کردنـد )راحتـی، فعالیت‌هـــای بیـــرون از خانـــه و خریدهـــای اینترنتـــی و یـــا اینکـــه تمرکزشـــان بـــر جـــذب اقشـــار ثروتمنـــدی بـود کـه قـادر بـه تحمـل فشـارهای ایـن بحـران بودنـد. کمپانی‌هایـــی کـــه قـــادر بـــه دنبـــال کـــردن اینگونـــه بازارهـــا نبودنـــد، بیشـــتر از بقیـــه آســـیب دیدنـــد. بـــه همیـــن ترتیـــب، لیســـت تلفاتـــی کـــه صنعـــت مـــد متحمـل شـد، بـا ادامـه یافتـن ایـن پاندمیـک تـا سـال 2021 ،طولانی‌تــر گشــت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه مدیریـــت و ریاســـت صنعـــت فشـــن در ایـــن دوران، بـــه یکـــی از ســـخت‌ترین و ناخوشـــایندترین کارهـــا تبدیـــل شـــد. ایـــن موضـــوع خـــود را در رشـــد چشـــمگیر ورشکســـتگی و مالکیـــت‌هـــا نشـــان می‌دهـــد.

متن بالا قسمت کوتاهی از ترجمعه The State of Fashion 2022 از مجله BOF است. برای مطالعه مطلب کامل به فایلی که در ادامه بارگذاری‌ شده است مراجعه کنید. در حال حاضر قسمتی از این گزارش در دسترس شما قرار می‌گیرد و به زودی فایل کامل ترجمه اضافه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن
ورود
بستن
سبد خرید (0)

هیچ محصولی در سبد خرید نیست. هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

fa_IRPersian